Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

Az Innova Net-Com Kft. (8152 Kőszárhegy Táncsics u 8., adószám: 13166162-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-009966), (a továbbiakban: Üzemeltető) a vadaszborze.hu weboldal és aldomainjei az üzemeltető által készített és működtetett honlap  (továbbiakban honlap). Az üzemeltető a honlapon hirdetési (megjelenési) felületet biztosít a regisztráló felhasználók által feltöltött hirdetések számára.

Az üzemeltető jelen szabályzatban tájékoztatja a honlap által nyújtott szolgáltatások igénybe vevőit (felhasználókat), hogy az Innova Net-Com Kft. a honlapot megtekintő valamint a honlapon regisztráló felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatait bizalmasan kezeli, a hatályos jogszabályoknak és jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Az Innova Net-Com Kft. fenntartja a jogot, a honlapon található Adatvédelmi nyilatkozat módosítására, melyről a holnapon tájékoztatja a felhasználókat.

A honlap látogatói, felhasználói tudomásul veszik és elfogadják, hogy a holnap használata önkéntesen történik, az oldal bizonyos funkcióinak, szolgáltatásainak használatához szükséges személyes adatokat önként adják meg, továbbá a felhasználó megismerte és elfogadja a honlap Adatvédelmi nyilatkozatában valamint Felhasználási szabályzatában foglaltakat. A honlap adatkezelésnek alapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása. A fentiek alapján a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

Abban az esetben, ha adott Felhasználó saját döntése által bármilyen személyes adatát nyilvánosságra hozza, akkor erre az esetre az Adatvédelmi nyilatkozat nem terjed ki.

Az üzemeltető a honlap látogatásából eredő esetlegesen felmerülő károkért felelősséget nem vállal!

 

Az adatkezelési nyilatkozatot illetően az alábbi hatályos jogszabályok az mérvadók:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infotv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);

 

Adatkezelő, üzemeltető adatai:

Innova Net-Com Kft.
Székhely: 8152 Kőszárhegy Táncsics u 8.
Cégjegyzékszám: 07-09-009966
Adószám: 13166162-2-07
Telefonszám: +36 70 9419 619
E-mail cím: info [at] vadaszborze.hu
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-110469/2016

 

Az adatkezelésünk során különösen az alábbi jogszabályi rendelkezéseket vesszük figyelembe:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

2. § (1) E törvény hatálya a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.

3. Értelmező rendelkezések, 3. § E törvény alkalmazása során:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

II. fejezet – A személyes adatok védelme

4. Az adatkezelés elvei

4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5. Az adatkezelés jogalapja

5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

A honlap adatkezelésnek alapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

6. § (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

(3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

(8) Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

6. Az adatbiztonság követelménye

7. § (1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

(3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

13. Az érintettek jogai és érvényesítésük

14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

17. § (1) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

(2) A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett – a 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

14. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye

20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

15. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Kártérítés és sérelemdíj

23. § (1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Adatnyilvántartási és adatkezelési elvek

Az Innova Net-Com Kft. saját szerveren üzemelteti a honlapot. Az Üzemeltető szükséges intézkedésekkel biztosítja a Felhasználók által önkéntes hozzájárulással megadott személyes adatok biztonságát.

A regisztrált felhasználók, önkéntes döntés alapján, kérhetik, hogy az üzemeltető által kiküldött hírlevelekre fel és leiratkozzanak.

A felhasználók a személyes adatok módosítását törlését kezdeményezhetik az alábbi módokon:

 • saját felhasználói profil oldalon (felhasználó által végzett módosítást/törlés)
 • elektronikus levél útján az info [at] vadaszborze.hu címre küldött e-maillel
 • postai úton az üzemeltető székhelyére címzett küldeménnyel

A Felhasználó a személyes adatkezelésével kapcsolatban észrevétellel, kérdéssel élhet az Üzemeltető munkatársainál a megadott elérhetőségek valamelyikén. 

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni. Az Üzemeltető írásban ad tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül.  

A honlap adatkezelésnek alapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A holnapon történő díjmentes regisztrációval veszi kezdetét az adatkezelés időtartama ami annak törlésével ér véget. Az honlapon történt regisztráció a felhasználó által valamint az üzemeltető által is törlésre kerülhet.

A honlapon történő regisztrációhoz a felhasználónak meg kell adnia az alábbi személyes adatokat:

 • felhasználó név
 • jelszó

A honlap használata során a felhasználó IP címe tárolásra kerül.

A sikeres regisztrációt követően a felhasználónak be kell állítania a jogi státuszát, ami lehet magánszemély valamint céges felhasználó.

Ezek függvényében további adatokat adhat meg:

 • Név / Cégnév
 • Adóazonosító / Adószám
 • Kapcsolattartó neve
 • Irányítószám
 • Település
 • Cím (utca házszám, emelet stb.)
 • Telefonszám(ok)

A felhasználó által önként átadott adatokat az Üzemeltető és annak munkatársai jogosultak megismerni, a tudomásukra jutott adatokat harmadik fél részére nem adják át, ez alól kivételt képez kizárólag a törvényi kötelezettség esetei (pl hatósági megkeresés) továbbá a felhasználó külön kérése, vagy hozzájárulása. Az üzemeltető külső személyt, alvállalkozót vehet igénybe a honlap működtetése, pénzügyi és jogi feladatok ellátására melyek esetében a külső közreműködők esetén nem felel az azok adatkezelési feladataiért. 

A felhasználó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az alábbi címen élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat [at] naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

Cookie-kezelési szabályzat

Ez a weboldal, ugyanúgy, ahogyan sok más weboldal is, sütiket használ a testre szabott felhasználói élmények elérése érdekében. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik a sütik használatába.

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k olyan, kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok, amelyeket a webböngésző (pl. Chrome, Firefox, Opera stb.) a számítógépen vagy mobil eszközön tárol egy webhely meglátogatásakor. A legtöbb nagy webhely használ cookie-kat. A cookie-k a webhelyre való minden visszatéréskor információkat küldenek az adott webhelynek, ezzel fontos szerepet játszanak abban, hogy a webhely működése a lehető legjobb legyen. Tekinthetünk úgy is a cookie-kra, mint a webhely memóriájára, lehetővé téve, hogy azonosítson egy felhasználót és megfelelő válaszokat adjon a kérésekre. A cookie-k lehetnek állandó cookie-k, amelyek törlésükig a felhasználó számítógépén maradnak, illetve ideiglenes (ún. munkamenet-cookie-k), amelyeket csak a webböngésző bezárásáig őriz meg a rendszer. A cookie-k lehetnek belső, a felkeresett webhely által beállított cookie-k, vagy harmadik felek, azaz nem a felkeresett webhely által beállított cookie-k. A sütikről részletesebben a http://www.aboutcookies.org oldalon olvashat.

Hogyan használjuk a cookie-kat?

Weboldalunk meglátogatásakor a következő típusú cookie-k keletkeznek:

1. Belső cookie-k:

has_js: Az általunk használt tartalomkezelő rendszer (Drupal) használja ezt a cookie-t a felhasználói élmény növelése érdekében. Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

cookie-agreed: Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a felhasználó első alkalommal látogatja meg a weboldalt. Arra szolgál, hogy emlékezzen rá, hogy a cookie üzenet egyszer már meg lett jelenítve. Adatkezelés időtartama: 100 nap.

2. Külső cookie-k:

Külső cookie-kat weboldalunk nem használ.

Hogyan kapcsolhatom ki a cookie-kat?

A legtöbb webböngésző lehetővé teszi, hogy engedélyezzük vagy letiltsuk a cookie-k tárolását a számítógépünkön vagy mobil eszközeinken. A népszerűbb webböngészők esetében összegyűjtöttük a cookie beállítás konfigurálásának menetét:

Részletes, lépésről-lépésre haladó ismertető, amely tartalmazza a cookie-k beállítására illetve törlésére vonatkozó információkat elérhető a http://www.aboutcookies.org oldalon.

 

Tárhely szolgáltató:

Tárhely szolgáltató: Innova Net-Com Kft
Székhely: 8152 Kőszárhegy Táncsics u 8.
Cégjegyzékszám: 07-09-009966
Adószám: 13166162-2-07
Telefonszám: +36 70 9419 619
E-mail cím: info [at] incsystem.hu